Obeležite tačan odgovor i proverite svoje znanje1. PHP sintaksa najsličnija je ?

JavaSkriptu
Javi
C i PERL - u
MySQL - u


2. Ispravan način za kreiranje funkcije u PHP je ?

Create myFunction()
function myFunction()
new_function myFunction()


3. Kreiranje niza u PHP vrši se na sledeći način ?

$cars = array["Volvo", "BMW", "Toyota"];
Volvo", "BMW", "Toyota";
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");


4. Poređenje podataka po tipu vrši se uz pomoć ?

==
===
<>
!==


5. Kako dobijamo broj elemenata u nizu?

sizeof()
count(0
array_search()
tačni su a i b odgovori


6. Šta koristimo da pribavmo IP adresu korisnika?

$GLOBALS
$_SERVER['REMOTE_ADDR']
get_ip_address()
$_SESSION['ip']


7. Kako dobijamo broj parametara koj su prosleđeni u funkciju?

func_num_args()
count_func_params()
num_rows()
sizeof()


8. Koja je defoltna vrednost za maksimalnu dozvoljenu veličinu fajla za upload?

1mb
2mb
10 mb
nema ograničenja


9. Koja se funkcija koristi za uklanjanje praznog prostora sa početka i kraja stringa

remove()
str_pos()
unlink()
trim()


10. Koliko iznosi podrazumevano vreme izvršenja podešeno u set_time_limit()

10 sek
20 sek
30 sek
neograniceno


11. Koji je rezultat sledećeg koda?
  if (print("Hello World")) {
  print "1";}


1
Hello World 1
Greška
Hello World


12. Koji je rezultat sledećeg koda?

$ducks = "12 ducks and 13 ducklings";
$result = $ducks + 10;
var_dump($result);


Greška
int 10
int 22
string '12 ducks and 13 duckglings10' (length=28)


13. Koji je rezultat sledećeg koda?
$array = array(
  'elephant' => 1,
  'tiger' => 0,
  'cat' => 1
);
var_dump(in_array('mouse', $array));


true
false
Greška
PHP baca warning


14. Koji je rezultat sledećeg koda?
var_dump(empty($x));
var_dump(is_null($x));
var_dump(isset($x));
 


true, true, true
true, true, false
false, true, true
true, false, true


15. Koji je rezultat sledećeg koda?
var_dump(empty($x));


Result #1
Result #2
Greška
Result #1 Result2